GDPR

 

Съответствие на „Фреш Лоджик ЕАД“ с единните европейски нормативни изисквания, съгласно Регламент 2016/679 (Общ регламент за защитата на личните данни, GDPR)

„Фреш Лоджик ЕАД“ обработва лични данни на служители и контрагенти, предоставени с тяхно информирано съгласие, доброволно и недвусмислено изявено или лично, или чрез дейността на физическо или юридическо лице, което има изрични служебни или законови правомощия да обработва тези данни и да ги предоставя на „Фреш Лоджик ЕАД“.

Начин на контакт с „Фреш Лоджик ЕАД“ - http://www.fresh-logistic.com/bg/contacts

Начин на контакт с длъжностното лице по защита на данните на „Фреш Лоджик ЕАД“ – Иван Гавазов, gdpr@freshlogic.bg

Категории лични данни, които се обработват от „Фреш Лоджик ЕАД“:

обикновени лични данни – имена, адрес, електронна поща, телефонен номер, IP адрес

единен граждански номер

специални лични данни – членство в синдикални организации; данни за здравословно състояние

данни от охранителни камери и системи за контрол на достъп.

Цели, за които се обработват личните данни от „Фреш Лоджик ЕАД“:

трудови отношения

производствена дейност

търговска дейност

счетоводство

маркетинг и реклама

правно-нормативна и контролна дейност

сигурност и охрана

други корпоративно или законово определени цели.

Срок на съхранението на данните – до 12 месеца след изтичането на законоустановените срокове за съхранение или до 12 месеца след отпадане на необходимостта по силата на целта на обработването на личните данни.

Субектите на личните данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране, коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните като се свържат с длъжностното лице по защита на личните данни във „Фреш Лоджик ЕАД“ на горепосочения имейл. Длъжностното лице по защита на данните на „Фреш Лоджик ЕАД“ отговаря писмено на всички писма във връзка с упражняване на права от субектите на данните в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

Във „Фреш Лоджик ЕАД“ не се профилират данни и не се взимат автоматизирани решения.

„Фреш Лоджик ЕАД“ информира работниците и служителите, че се извършва видеонаблюдение на работното място и контрол на служебно предоставените средства за електронна комуникация и печат на работното място (интернет, централизиран принтинг, телефон, мобилен телефон) с цел предотвратяване на злоупотреби.

 

© 2023, Fresh LOGIC